Perihal SejarahQQ

SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya .garera vitarana iharu̔’khelad bicaka iharu̔’khelad bamki ra khelna khela sampurna )umcha’sika ksetra va( garera svica i’kheladila eka va ,cha eko’rakhi era’cala iharu̔’khelad pani sankhya iharuko̔’khelad talikama pratyeka ,turnamentaharuma bhanda Sabai .iyo’hata turnamentabata va )ema’bha samapta vikalpaharu Kharida :puna sabai ema’bha upalabdha ra( chainan bamki cipsaharu kunai kheladisamga kunai Jaba .chan upalabdha )bhanincha anaharu-eda( iharu̔’khelad sabai tiniharu yama’an tara )niskancha bahira bahira va cipsama i’iharula̔’khelad kevala ,lagi udaharanaka( chan rupama sasarta Kharidaharu :puna ,avasthama Kehi .dincha vikalpa garne kharida cipsa adhika i’kheladila yasale ;gardacha pradana vikalpa phirtako-kharida va Kharida :puna turnamentale Kehi .ho ina-kharida ekadhika purnanka eka matra ko cipsa turnamenta suruvata intantako pratyeka ,yataya’Saman .sakincha khelna khela nagari nagada matra cipsa turnamenta kevala ra ,chaina mulya nagada pani kunai tiniharuko ;cha mulya naitika matra ko cipsa Turnamenta .rakhdacha bhaga sano inako-kharida rupama lagatako daudako ghatana va ,sakcha garna carja sulka pharaka pani sthanaharule Vyavasayika SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya

SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya .cha eko’i’di matra niscita cipsako pokara turnamenta suruma khelako ra gardacha bhuktani ina-kharida niscita kheladile eka ,garna pravesa turnamentama sadharana Eka .gardacha seva kevala garna nirdharana sthana kheladiko ra chaina eko’phyamki lagi paisako cipsale kheladiko eka turnamentama eko’napara jasto )gema nagada va( khela Ringa .badhyo avadhima turnamentako inda’bla ,turnamentaharuma prayajaso ,lagi suvidhako Yo .incha’di samaya ko unmulana aphno i’arula ra jitancha cipa pokara hareka ma khela yasa juna ho vyakti yataya’saman vijeta ko Turnamenta .chan kheliraheka iharu̔’khelad hajaraum talikaharuma hajaraum ra ,gardacha prastuta rupama ko )bhanincha turnamenta “apa-uko’ta”eka( gardai ple talikama ekala i’iharula̔’khelad i’du Yasale .garchana pratispardha garera khela pokara kheladi jaham ho pratiyogita eka turnamenta pokara Eka SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya